Oddalenie powództwa

W ocenie Sądu Okręgowego zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, w szczególności kopie przedmiotowych faktur, dokumenty WZ i Przyjęcia PZ, oraz zeznania świadków i powódki, dały podstawę do przyjęcia, że strony zawarły umowę sprzedaży w realizacji i odzwierciedleniu której towar w postaci opakowań produktów i ulotek objęty ww. fakturami został wydany pozwanemu w ilości i za cenę określoną w tych fakturach oraz przez niego przyjęty. Przedmiotowe umowy zostały zawarte pomiędzy powódką A. N. i działającym za stronę pozwaną tj. Zakłady (…) SA, pełniącym funkcję prokurenta M. N. Towar został przez niego zamówiony, strony ustaliły przedmiot umowy, cenę, towar ten następnie został dostarczony pozwanemu, przez niego przyjęty, do czasu zmiany czynnika własnościowego w firmie pozwanego żaden z tych elementów (w tym cena) nie był kwestionowany przez żadną ze stron, w tym głównego udziałowca firmy pozwanej. Postępowanie dowodowe w niniejszej sprawie, w szczególności zeznania świadków P. T., P. P., M. N. wykazało, że pozwany przyjął towar, wykorzystał ten towar, a wystawione przez powódkę faktury zaksięgował. Strona pozwana zresztą nie podnosiła w toku sprawy, aby sporne faktury powódce zwróciła bądź też odmówiła ich przyjęcia. Na podkreślenie zasługuje przy tym fakt złożenia powódce pismem z dnia 6 lipca 2010 r. oświadczeniem o potrąceniu należności objętych żądaniem pozwu z wierzytelnością spółki, czym pozwany potwierdził w istocie okoliczność zawarcia przedmiotowych umów sprzedaży. Oświadczenie to nosiło charakter uznania niewłaściwego. Czytaj dalej

Reklamy

Niezawisłość sądu

Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 1995 r. Sąd Wojewódzki oddalił odwołanie Kunegundy D. od decyzji z dnia 20 kwietnia 1995 r. wydanej w trybie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) o odmowie ponownego przeliczenia wysokości świadczenia (wznowienie postępowania), gdyż po ubruttowieniu świadczenia prawomocną decyzją z dnia 15 marca 1992 r. nie zaszły ani nowe okoliczności faktyczne, ani też nie nastąpiła zmiana przepisów, stanowiąca podstawę do ponownego przeliczenia wysokości świadczenia z urzędu lub na wniosek zainteresowanej. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że wnioskodawczyni błędnie interpretuje przepis § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu przeliczania emerytur i rent, w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (Monitor Polski Nr 46, poz. 326), stanowiących podstawę prawidłowego przeliczenia świadczenia od dnia 1 stycznia 1992 r. oraz że takiej podstawy do ponownego przeliczenia świadczenia nie stanowią orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, na które powołuje się również wnioskodawczyni i dlatego na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie. Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy najmu

Powódka G.N. wniosła przeciwko pozwanym M.P. i K.N. powództwo o zapłatę kwoty 15.600 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, że pozwani zawarli z nią w dniu 16 października 2011 r. umowę najmu lokalu użytkowego. Z tego względu, że pozwani nie regulowali swoich należności powódka, po wystosowaniu do nich wezwania do zapłaty, które nie przyniosło rezultatu, w dniu 6 listopada 2012 r. wypowiedziała im umowę najmu. Czytaj dalej

Błędne przekonanie duchownego

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 30 grudnia 2004 r. oddalił apelację wnioskodawczyni Barbary K. od postanowienia Sądu pierwszej instancji z dnia 30 grudnia 2004 r., którym ten Sąd oddalił jej wniosek, według użytego sformułowania, „o ustalenie treści aktu małżeństwa” zawartego z Janem T. w dniu 26 października 2003 r.
Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 25 października 2003 r. w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia Jana T., przebywającego wówczas w szpitalu, ksiądz Parafii Rzymsko-Katolickiej odebrał od niego i od wnioskodawczyni Czytaj dalej

Rodzina zastępcza

W uchwale z dnia 25.XI.1975 r. III CR 976/75 (OSNCP 1976, poz. 207) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że Skarb Państwa nie jest legitymowany do dochodzenia alimentów na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy m.in. podniósł, że powołana obecnie w rewizji nadzwyczajnej uchwała Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych (M. P. Nr 22, poz. 127) nie może stanowić źródła prawnego dla legitymacji Skarbu Państwa do dochodzenia alimentów, gdyż legitymacja taka mogłaby wynikać tylko z ustawy (lub opartego na niej rozporządzenia wykonawczego). Czytaj dalej

Przysposobienie

1. Przy rozpoznawaniu spraw o orzeczenie i o rozwiązanie przysposobienia sądy powinny mieć na uwadze, że w ujęciu prawa socjalistycznego przysposobienia prowadzi do powstania stosunku prawno-rodzinnego, będącego obslugaprawna.net.pl ścisłym odpowiednikiem materialnego stosunku rodzicielskiego. Nadrzędnym jego celem jest dobro dziecka (art. 114 § 1, art. 125 § 1 k.r.o.). Instytucja przysposobienia wolna jest natomiast w ujęciu prawa socjalistycznego od wpływów obcych jej czynników majątkowych. Czytaj dalej