Niezawisłość sądu

Wyrokiem z dnia 31 sierpnia 1995 r. Sąd Wojewódzki oddalił odwołanie Kunegundy D. od decyzji z dnia 20 kwietnia 1995 r. wydanej w trybie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) o odmowie ponownego przeliczenia wysokości świadczenia (wznowienie postępowania), gdyż po ubruttowieniu świadczenia prawomocną decyzją z dnia 15 marca 1992 r. nie zaszły ani nowe okoliczności faktyczne, ani też nie nastąpiła zmiana przepisów, stanowiąca podstawę do ponownego przeliczenia wysokości świadczenia z urzędu lub na wniosek zainteresowanej. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że wnioskodawczyni błędnie interpretuje przepis § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie sposobu przeliczania emerytur i rent, w związku z wprowadzeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (Monitor Polski Nr 46, poz. 326), stanowiących podstawę prawidłowego przeliczenia świadczenia od dnia 1 stycznia 1992 r. oraz że takiej podstawy do ponownego przeliczenia świadczenia nie stanowią orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, na które powołuje się również wnioskodawczyni i dlatego na podstawie art. 47714 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie. Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy najmu

Powódka G.N. wniosła przeciwko pozwanym M.P. i K.N. powództwo o zapłatę kwoty 15.600 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazała, że pozwani zawarli z nią w dniu 16 października 2011 r. umowę najmu lokalu użytkowego. Z tego względu, że pozwani nie regulowali swoich należności powódka, po wystosowaniu do nich wezwania do zapłaty, które nie przyniosło rezultatu, w dniu 6 listopada 2012 r. wypowiedziała im umowę najmu. Czytaj dalej

Błędne przekonanie duchownego

Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 30 grudnia 2004 r. oddalił apelację wnioskodawczyni Barbary K. od postanowienia Sądu pierwszej instancji z dnia 30 grudnia 2004 r., którym ten Sąd oddalił jej wniosek, według użytego sformułowania, „o ustalenie treści aktu małżeństwa” zawartego z Janem T. w dniu 26 października 2003 r.
Sąd Okręgowy ustalił, że w dniu 25 października 2003 r. w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia Jana T., przebywającego wówczas w szpitalu, ksiądz Parafii Rzymsko-Katolickiej odebrał od niego i od wnioskodawczyni Czytaj dalej

Rodzina zastępcza

W uchwale z dnia 25.XI.1975 r. III CR 976/75 (OSNCP 1976, poz. 207) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że Skarb Państwa nie jest legitymowany do dochodzenia alimentów na rzecz dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy m.in. podniósł, że powołana obecnie w rewizji nadzwyczajnej uchwała Rady Ministrów z dnia 10 maja 1974 r. w sprawie pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych (M. P. Nr 22, poz. 127) nie może stanowić źródła prawnego dla legitymacji Skarbu Państwa do dochodzenia alimentów, gdyż legitymacja taka mogłaby wynikać tylko z ustawy (lub opartego na niej rozporządzenia wykonawczego). Czytaj dalej

Przysposobienie

1. Przy rozpoznawaniu spraw o orzeczenie i o rozwiązanie przysposobienia sądy powinny mieć na uwadze, że w ujęciu prawa socjalistycznego przysposobienia prowadzi do powstania stosunku prawno-rodzinnego, będącego obslugaprawna.net.pl ścisłym odpowiednikiem materialnego stosunku rodzicielskiego. Nadrzędnym jego celem jest dobro dziecka (art. 114 § 1, art. 125 § 1 k.r.o.). Instytucja przysposobienia wolna jest natomiast w ujęciu prawa socjalistycznego od wpływów obcych jej czynników majątkowych. Czytaj dalej